Om Advokatfirman

Advokat David Sommestad AB är delägare i Advokatfirman Wagnsson som består av totalt sex advokater och en biträdande jurist; professional editing service med kontor i Nyköping och Katrineholm, samt med mottagningskontor i Norrköping.

Vårt kontor i Nyköping ligger i det gamla Riksbankshuset vid Stadsbron. Här arbetar David Sommestad och Anna Bergkvist. Vi har kontorsgemenskap med Advokat Hans Sundberg, som också är delägare i Advokatfirman Wagnsson. Till vår hjälp har vi även Advokat Mats Sommestad, som är anställd i byrån som konsult.

Våra arbetsområden

- Juridik för ägarledda bolag

Vi har en stor passion för nyföretagare och entreprenörer.Våra arbetsområden innefattar bland annat upprättande av avtal avseende ägandet, distribution, återförsäljare, utveckling/tillverkning m.m. såväl på svenska som på engelska.Vi bistår med upprättande/kontroll av anbud samt överprövningar i offentliga upphandlingar.Som samarbetspartner till Nyföretagarcentrum erbjuder vi rådgivning till företagare som just kommit igång med sin verksamhet.

– Privatpersoner

För privatpersoner erbjuder vi juridiskt biträde i allehanda familjerättsliga frågor, bland annat vårdnad om barn, underhållsbidrag, bodelning, testamenten, samboavtal, och bouppteckningar/arvskiften.

- Offentliga förordnanden

Byrån åtar sig offentliga förordnanden från domstolarna; som försvarare eller målsägandebiträde i brottmål, som biträde i förvaltningsrättsmål, och i migrationsrättsliga ärenden.

Uppdragen

Även om fokus i vårt arbete är den juridiska frågan som klienten har, så är det viktigt att se helheten i situationen. Vårt arbete handlar inte bara om att ”släcka bränder” eller att ”bota symptom”. Vi söker efter lösningar som leder till en varaktig förbättring.

Vi vill se klientens utmaningar och möjligheter. Vi ser tjusningen i att företräda den som är i underläge eller som ingen annan tror på.

David Sommestad

Ekonomi

Juridiska tvister kan dra ut på tiden och bli kostsamma. I många fall kan dock en stor del av kostnaden täckas av din försäkring. Detta kallas för rättsskydd.

För privatpersoner som saknar försäkring kan staten, genom Rättshjälpsmyndigheten, i vissa fall betala större delen av kostnaderna vid en juridisk tvist. Reglerna för detta återfinns på http://www.rattshjalp.se/

Vid vårt första möte med klienten går vi igenom de ekonomiska förutsättningarna, principerna för vår fakturering, samt kontrollerar möjligheten att erhålla rättsskydd eller rättshjälp.

Advokat / Jurist

Vad är det för skillnad på en jurist och en advokat?

Jurist är inte någon skyddad titel. Vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Advokattiteln är däremot skyddad i lag. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. För att bli advokat krävs en jur.kand-examen, minst tre års kvalificerat juridiskt arbete, samt särskild utbildning genom Advokatsamfundet vilken avslutas med en muntlig examen.

 

Alla advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed. Grunden för god advokatsed finns nedtecknad i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed, som utgör en viktig del av advokaternas etiska ramverk.
Regelverkets huvudsakliga uppgift är att värna klientens intressen. Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt är kärnvärden i advokaternas etiska regler. Den som anlitar en advokat ska kort sagt kunna känna sig säker på att advokaten hela tiden ser till klientens intressen och inte tar några andra hänsyn i arbetet. Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag. Advokatbyråer är skyldiga att följa Konsumenttvistnämndens avgöranden i tvister som rör arvoden eller andra ekonomiska krav mellan konsumenter och advokater.

Vill du att vi kontaktar dig?

Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så återkommer vi till dig inom kort.